Коллекция Casa Nova от Rasch Textil в Украине - Обои для стен в Украине. Декор Bovelacci. Оптовые продажи обоев Grandeco, Khroma, Rasch Textil, York, Arte, Marburg ...

Перейти к контенту

Главное меню:

Коллекция Casa Nova от Rasch Textil в Украине

Фабрики обоев > Rasch Textil

 RASCH Textil представляет коллекция обоев Casa Nova íà ôëèçåëèíîâîé îñíîâå. Коллекция выделяется экологичностью, благодаря применению íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ è êðàñîê íà âîäíîé îñíîâå.

П
ðè ïðîèçâîäñòâå îáîåâ используют òåêñòèëüíûе íèòи, íàòóðàëüíûе âîëîêîíа è ñîëîìêè, что влечет íåêîòîðûå отличия â ñòðóêòóðå è îòòåíêàõ îáîåâ äëÿ ñòåí îäíîãî è òîãî æå ðèñóíêà, ïðè÷åì êàê îò ðóëîíà ê ðóëîíó, òàê è íåïîñðåäñòâåííî â îäíîì è òîì æå ðóëîíå.

Äàííàÿ îñîáåííîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì äîêàçàòåëüñòâîì íàòóðàëüíîñòè èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ, è ïîòîìó обои Rasch Textil òàê âûñîêî öåíèòñÿ çíàòîêàìè.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Êîëëåêöèè Rasch Textil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

обои Rasch Textil коллекция Casa Nova
RASCH TEXTIL интерьер Casa Nova
RASCH TEXTIL интерьер Casa Nova
RASCH TEXTIL интерьер Casa Nova
Rasch Textil Casa Nova 094004
094004
Rasch Textil Casa Nova 094011
094011
Rasch Textil Casa Nova 094028
094028
Rasch Textil Casa Nova 094035
094035
Rasch Textil Casa Nova 094042
094042
Rasch Textil Casa Nova 094059
094059

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rasch Textil Casa Nova 094066
094066
Rasch Textil Casa Nova 094073
094073
Rasch Textil Casa Nova 094080
094080
Rasch Textil Casa Nova 094097
094097
Rasch Textil Casa Nova 094103
094103
Rasch Textil Casa Nova 094127
094127

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rasch Textil Casa Nova 094134
094134
Rasch Textil Casa Nova 094158
094158
Rasch Textil Casa Nova 094165
094165
Rasch Textil Casa Nova 094823
094823
Rasch Textil Casa Nova 094830
094830
Rasch Textil Casa Nova 094847
094847

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rasch Textil Casa Nova 094854
094854
Rasch Textil Casa Nova 094861
094861
Rasch Textil Casa Nova 094878
094878
Rasch Textil Casa Nova 094885
094885
Rasch Textil Casa Nova 094892
094892
Rasch Textil Casa Nova 094908
094908

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rasch Textil Casa Nova 094915
094915
Rasch Textil Casa Nova 094922
094922
Rasch Textil Casa Nova 094939
094939
Rasch Textil Casa Nova 094946
094946
Rasch Textil Casa Nova 094953
094953
Rasch Textil Casa Nova 094960
094960

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rasch Textil Casa Nova 094977
094977
Rasch Textil Casa Nova 094984
094984
Rasch Textil Casa Nova 094991
094991
Rasch Textil Casa Nova p1070078
p1070078
Rasch Textil Casa Nova p1070081
p1070081
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню