Коллекция Spirit of Style от Rasch Textil в Украине - Обои для стен в Украине. Декор Bovelacci. Оптовые продажи обоев Grandeco, Khroma, Rasch Textil, York, Arte, Marburg ...

Перейти к контенту

Главное меню:

Коллекция Spirit of Style от Rasch Textil в Украине

Фабрики обоев > Rasch Textil

 RASCH Textil представляет коллекция обоев Spirit of Style íà ôëèçåëèíîâîé îñíîâå. Коллекция выделяется экологичностью, благодаря применению íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ è êðàñîê íà âîäíîé îñíîâå.

П
ðè ïðîèçâîäñòâå îáîåâ используют òåêñòèëüíûе íèòи, íàòóðàëüíûе âîëîêîíа è ñîëîìêè, что влечет íåêîòîðûå отличия â ñòðóêòóðå è îòòåíêàõ îáîåâ äëÿ ñòåí îäíîãî è òîãî æå ðèñóíêà, ïðè÷åì êàê îò ðóëîíà ê ðóëîíó, òàê è íåïîñðåäñòâåííî â îäíîì è òîì æå ðóëîíå.

Äàííàÿ îñîáåííîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì äîêàçàòåëüñòâîì íàòóðàëüíîñòè èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ, è ïîòîìó обои Rasch Textil òàê âûñîêî öåíèòñÿ çíàòîêàìè.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Êîëëåêöèè Rasch Textil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • Caprice

обои Rasch Textil коллекция Spirit of Style
RASCH TEXTIL интерьер Spirit of Style
RASCH TEXTIL интерьер Spirit of Style
RASCH TEXTIL интерьер Spirit of Style
Rasch Textil Spirit of Style 096056
096056
Rasch Textil Spirit of Style 096063
096063
Rasch Textil Spirit of Style 096087
096087
Rasch Textil Spirit of Style 096094
096094
Rasch Textil Spirit of Style 096179
096179
Rasch Textil Spirit of Style 096186
096186

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rasch Textil Spirit of Style 096902
096902
Rasch Textil Spirit of Style 096919
096919
Rasch Textil Spirit of Style 096926
096926
Rasch Textil Spirit of Style 096933
096933
Rasch Textil Spirit of Style 096940
096940
Rasch Textil Spirit of Style 096957
096957

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rasch Textil Spirit of Style 096964
096964
Rasch Textil Spirit of Style 096971
096971
Rasch Textil Spirit of Style 096988
096988
Rasch Textil Spirit of Style 096995
096995
Rasch Textil Spirit of Style 097008
097008
Rasch Textil Spirit of Style 097015
097015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rasch Textil Spirit of Style 097022
097022
Rasch Textil Spirit of Style 097039
097039
Rasch Textil Spirit of Style 097046
097046
Rasch Textil Spirit of Style 097053
097053
Rasch Textil Spirit of Style 097060
097060
Rasch Textil Spirit of Style 097077
097077

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rasch Textil Spirit of Style 097084
097084
Rasch Textil Spirit of Style 097091
097091
Rasch Textil Spirit of Style 097107
097107
Rasch Textil Spirit of Style 097114
097114
Rasch Textil Spirit of Style 097121
097121
Rasch Textil Spirit of Style 097138
097138
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню